آدونای لطیفی

آدونای لطیفی

کندو کد: A51215931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

تیرماه

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
خرداد 1400 تیرماه 1400        
           

5 تیر ماه

 

6 تیر ماه

     

7 تیر ماه

      

8 تیر ماه

9 تیر ماه

16 تیر ماه

 

19 تیر ماه

20 تیر ماه

 

21 تیر ماه

  

22 تیر ماه

   

26 تیر ماه

    

27 تیر ماه

     

28 تیر ماه

         

2 مرداد ماه

3 مرداد ماه

4 مرداد ماه

5 مرداد ماه

6 مرداد ماه

 
مهارت های آدونای در کندو آکادمی
هنر 75%
ورزش 90%
فارسی 65%
زبان انگلیسی 50%