آدرین اکرامی

کندو کد: A500159312

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

 

مناسبت های دی ماه کندو 1400

   

برنامه

غذایی

دی ماه 1400

         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

8 آذر ماه

9 آذر ماه

10 آذر ماه

13 آذر ماه

14 آذر ماه

15 آذر ماه

16 آذر ماه

20 آذر ماه

22 آذر ماه

     
           
           
           
مهارت های آدرین در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%