امیرعلی امیری وحید

امیرعلی امیری وحید

کندو کد: A62215931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار سریع

برنامه

غذایی

تیرماه

 

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

مناسبت های دی ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

دی ماه 1400

   
مناسبت های بهمن ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

بهمن ماه 1400

مناسبت های اسفند ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

اسفند ماه 1400

برنامه

غذایی

اردیبهشت ماه1401

برنامه

غذایی

خرداد ماه 1401

برنامه ایونت های تابستان کندو 1401

برنامه

غذایی

تیر ماه 1401

برنامه

غذایی

مرداد ماه 1401

     
           
           
           
           
           
           
خرداد 1400 تیرماه 1400  مرداد ماه 1400      
           

5 تیر ماه

   

6 تیر ماه

     

7 تیر ماه

       

8 تیر ماه

9 تیر ماه

 

12 تیر ماه

  

13 تیر ماه

14 تیر ماه

 

15 تیر ماه

16 تیر ماه

19 تیر ماه

20 تیر ماه

  

21 تیر ماه

   

22 تیر ماه

    

23 تیر ماه

     

26 تیر ماه

     

27 تیر ماه

28 تیر ماه

2 مرداد ماه

3 مرداد ماه

 

4 مرداد ماه

5 مرداد ماه

6 مرداد ماه

9 مرداد ماه

10 مرداد ماه

11 مرداد ماه

12 مرداد ماه

16 مرداد ماه

17 مرداد ماه

18 مرداد ماه

19 مرداد ماه

20 مرداد ماه

23 مرداد ماه

24 مرداد ماه

31 مرداد ماه

 

1 شهریور ماه

2 شهریور ماه

 

 

 

 
مهارت های امیر علی در کندو آکادمی
هنر 85%
ورزش 95%
فارسی 90%
زبان انگلیسی 85%