آنیسا اصغری

آنیسا اصغری

کندو کد: A41505931b

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

خوب

برنامه

غذایی

تیرماه

 

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 
           
           
           
           

3 مهر ماه

4 مهر ماه

6 مهر ماه

7 مهر ماه

10 مهر ماه

11 مهر ماه

12 مهر ماه

17 مهر ماه

18 مهر ماه

19 مهر ماه

20 مهر ماه

21 مهر ماه

26 مهر ماه

27 مهر ماه

       
           
           
خرداد 1400 تیرماه 1400  مرداد ماه 1400 شهریور ماه 1400    
           

5 تیر ماه

  

6 تیر ماه

     

7 تیر ماه

       

8 تیر ماه

9 تیر ماه

 

12 تیر ماه

13 تیر ماه

 

19 تیر ماه

20 تیر ماه

  

21 تیر ماه

   

22 تیر ماه

    

23 تیر ماه

     

26 تیر ماه

     

27 تیر ماه

28 تیر ماه

     

3 مرداد ماه

 

4 مرداد ماه

5 مرداد ماه

6 مرداد ماه

9 مرداد ماه

10 مرداد ماه

11 مرداد ماه

12 مرداد ماه

13 مرداد ماه

16 مرداد ماه

17 مرداد ماه

18 مرداد ماه

19 مرداد ماه

20 مرداد ماه

23 مرداد ماه

24 مرداد ماه

31 مرداد ماه

 

1 شهریور ماه

2 شهریور ماه

3 شهریور ماه

6 شهریور ماه

7 شهریور ماه

 

8 شهریور ماه

10 شهریور ماه

14 شهریور ماه

15 شهریور ماه

16 شهریور ماه

 

17 شهریور ماه

20 شهریور ماه

21 شهریور ماه

22 شهریور ماه

23 شهریور ماه

 

24 شهریور ماه

27 شهریور ماه

28 شهریور ماه

29 شهریور ماه

30 شهریور ماه

 

31 شهریور ماه

         
مهارت های آنیسا در کندو آکادمی
هنر 70%
ورزش 85%
فارسی 70%
زبان انگلیسی 80%