آریانا مرشد زاده

کندو کد: A60107931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار سریع

برنامه

غذایی

تیرماه

 

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

   
           
           
           
           

12 مهر ماه

17 مهر ماه

18 مهر ماه

19 مهر ماه

20 مهر ماه

21 مهر ماه

24 مهر ماه

25 مهر ماه

26 مهر ماه

27 مهر ماه

   
           
           
           
خرداد 1400          
           

5 تیر ماه

    

6 تیر ماه

     

7 تیر ماه

       

8 تیر ماه

12 تیر ماه

13 تیر ماه

 

14 تیر ماه

 

15 تیر ماه

16 تیر ماه

     
مهارت های سارا در کندو آکادمی
هنر 70%
ورزش 85%
فارسی 90%
انگلیسی 95%