آرسس آذری فر

کندو کد: A01506931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

تیرماه

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

7 تیر ماه

       

8 تیر ماه

مهارت های آرسس در کندو آکادمی
هنر 75%
ورزش 90%
فارسی 65%
زبان انگلیسی 50%