آرشان جودکی

کندو کد: A41905931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

مناسبت های دی ماه کندو 1400

   
           
           
           
           

20 دی ماه

21 دی ماه

22 دی ماه

     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
مهارت های آرشان در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%