آرتا محب زاده فتاحی

کندو کد: A82014931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 

 

   
           
           
           
           

3 مهر ماه

4 مهر ماه

6 مهر ماه

7 مهر ماه

17 مهر ماه

18 مهر ماه

19 مهر ماه

20 مهر ماه

21 مهر ماه

24 مهر ماه

25 مهر ماه

26 مهر ماه

           
           
           
           
           

27 شهریور ماه

28 شهریور ماه

29 شهریور ماه

30 شهریور ماه

31 شهریور ماه

 
           
           
           
           
مهارت های آرتا در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%