آرتا صفر پور

کندو کد: A10606931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

تیرماه

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 
           
           
           
           

3 مهر ماه

4 مهر ماه

11 مهر ماه

12 مهر ماه

17 مهر ماه

18 مهر ماه

19 مهر ماه

21 مهر ماه

24 مهر ماه

25 مهر ماه

   
           
           
           
مرداد ماه 1400 شهریور ماه 1400        
           

19 تیر ماه

20 تیر ماه

  

21 تیر ماه

   

22 تیر ماه

    

23 تیر ماه

     

23 تیر ماه

     

26 تیر ماه

     

 

27 تیر ماه

28 تیر ماه

     

2 مرداد ماه

3 مرداد ماه

 

4 مرداد ماه

5 مرداد ماه

6 مرداد ماه

 

9 مرداد ماه

10 مرداد ماه

11 مرداد ماه

12 مرداد ماه

18 مرداد ماه

 

19 مرداد ماه

20 مرداد ماه

23 مرداد ماه

24 مرداد ماه

   

2 شهریور ماه

3 شهریور ماه

6 شهریور ماه

7 شهریور ماه

8 شهریور ماه

 

9 شهریور ماه

10 شهریور ماه

13 شهریور ماه

14 شهریور ماه

15 شهریور ماه

 

16 شهریور ماه

17 شهریور ماه

20 شهریور ماه

21 شهریور ماه

22 شهریور ماه

 

23 شهریور ماه

24 شهریور ماه

27 شهریور ماه

28 شهریور ماه

29 شهریور ماه

 

30 شهریور ماه

31 شهریور ماه

       
مهارت های آرتا در کندو آکادمی
هنر 75%
ورزش 90%
فارسی 65%
زبان انگلیسی 50%