اشکان پور همتی

کندو کد: A227059312

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

   

 

   
           
           
           
           

12 مهر ماه

18 مهر ماه

19 مهر ماه

21 مهر ماه

25 مهر ماه

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
مهارت های اشکان در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%