بهار محمودی

کندو کد: B226059312

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

مناسبت های دی ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

دی ماه 1400

 
           
           
           
           

4 دی ماه

5 دی ماه

7 دی ماه

8 دی ماه

20 دی ماه

21 دی ماه

25 دی ماه

         
           
           
           

آذر ماه 1400

         
           

23 آذر ماه

24 آذر ماه

27 آذر ماه

28 آذر ماه

29 آذر ماه

30 آذر ماه

           
           
           
           
مهارت های بهار در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%