بارانا رشیدی

کندو کد: B01607931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

شرکت در 6 برنامه

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار سریع

برنامه

غذایی

تیرماه

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

5 تیر ماه

      

7 تیر ماه

       

13 تیر ماه

 

16 تیر ماه

28 تیر ماه

 
مهارت های بارانا در کندو آکادمی
هنر 86%
ورزش 69%
فارسی 43%
زبان انگلیسی 92%