برسام صنعتگر

کندو کد: B42507931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

 

   
           
           
           
           

1 آذر ماه

2 آذر ماه

3 آذر ماه

     
           
           
           
           
آذر ماه 1400          
           

11 آبان ماه

12 آبان ماه

17 آبان ماه

18 آبان ماه

19 آبان ماه

23 آبان ماه

24 آبان ماه

25 آبان ماه

26 آبان ماه

29 آبان ماه

30 آبان ماه

 
           
           
           
مهارت های برسام در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%