برسام صدقی

برسام صدقی

کندو کد: B51905931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار سریع

برنامه

غذایی

تیرماه

 

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

مناسبت های دی ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

دی ماه 1400

مناسبت های بهمن ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

بهمن ماه 1400

برنامه

غذایی

اردیبهشت ماه 1401

برنامه

غذایی

خرداد ماه 1401

برنامه

غذایی

تیر ماه 1401

برنامه

غذایی

مرداد ماه 1401

       
           
           
           
           
           
           
           
خرداد 1400 تیرماه 1400         
           

5 تیر ماه

6 تیر ماه

7 تیر ماه

       

8 تیر ماه

12 تیر ماه

13 تیر ماه

 

14 تیر ماه

 

15 تیر ماه

16 تیر ماه

19 تیر ماه

20 تیر ماه

  

21 تیر ماه

   

22 تیر ماه

    

23 تیر ماه

     

26 تیر ماه

     

27 تیر ماه

28 تیر ماه

 
مهارت های برسام در کندو آکادمی
هنر 50%
ورزش 85%
فارسی 75%
زبان انگلیسی 100%