برسام صدقی

برسام صدقی

کندو کد: B51905931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار سریع

برنامه

غذایی

تیرماه

 

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

   
           
           
           
           

5 تیر ماه

6 تیر ماه

7 تیر ماه

       

8 تیر ماه

12 تیر ماه

13 تیر ماه

 

14 تیر ماه

 

15 تیر ماه

16 تیر ماه

19 تیر ماه

20 تیر ماه

  

21 تیر ماه

   

22 تیر ماه

    

23 تیر ماه

     

26 تیر ماه

     

27 تیر ماه

28 تیر ماه

 
           
           
خرداد 1400 تیرماه 1400         
           
مهارت های برسام در کندو آکادمی
هنر 50%
ورزش 85%
فارسی 75%
زبان انگلیسی 100%