برزین قارونی

برزین قارونی

کندو کد: B70214931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

شرکت در 6 برنامه

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار سریع

برنامه

غذایی

تیرماه

 

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 
           
           
           
           

3 مهر ماه

4 مهر ماه

17 مهر ماه

19 مهر ماه

21 مهر ماه

24 مهر ماه

25 مهر ماه

26 مهر ماه

27 مهر ماه

     
           
           
           
خرداد 1400          
           
مهارت های برزین در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
اطلاعات عمومی 0%
اعتماد به نفس 0%