دانیار داود آبادی

کندو کد: D62407931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

 

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
آذر ماه 1400          
           

9 آبان ماه

10 آبان ماه

11 آبان ماه

12 آبان ماه

15 آبان ماه

16 آبان ماه

17 آبان ماه

22 آبان ماه

23 آبان ماه

24 آبان ماه

25 آبان ماه

26 آبان ماه

           
           
           
مهارت های دانیار در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%