دنیل الحسن

کندو کد: D02078102

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

   

 

   
           
           
           
           

11 مهر ماه

17 مهر ماه

19 مهر ماه

20 مهر ماه

21 مهر ماه

24 مهر ماه

25 مهر ماه

26 مهر ماه

27 مهر ماه

     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
مهارت های دنیل در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%