داریو اسدی

کندو کد: D80406931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه

     

 

 
           
           
           
           

3 مهر ماه

4 مهر ماه

6 مهر ماه

7 مهر ماه

   
           
           
           
           
           
           
         

 

     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
مهارت های داریو در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%