دیاکو حامدی فر

کندو کد:D329049312

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400 

   

 

   
           
           
           
           

 

         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
مهارت های دیاکو در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%