دینا همدانی

کندو کد: D60214931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

 

   
           
           
           
           

1 آذر ماه

3 آذر ماه

       
           
           
           
           
آذر ماه 1400          
           

9 آبان ماه

10 آبان ماه

11 آبان ماه

12 آبان ماه

15 آبان ماه

16 آبان ماه

17 آبان ماه

18 آبان ماه

19 آبان ماه

22 آبان ماه

23 آبان ماه

24 آبان ماه

25 آبان ماه

         
           
           
مهارت های دینا در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%