دینا حیدری

کندو کد: D70505931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

خوب

برنامه

غذایی

تیرماه

 

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
خرداد 1400          
           

5 تیر ماه

       
         
مهارت های دینا در کندو آکادمی
هنر 50%
ورزش 95%
نا تمام
فارسی 15%
زبان انگلیسی 60%