النا درویش

کندو کد: E225059312

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

   

 

   
           
           
           
           

20 مهر ماه

21 مهر ماه

25 مهر ماه

26 مهر ماه

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
مهارت های النا در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%