ارمیا رجبی

کندو کد: E506069312

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

 

   
           
           
           
           

1 آذر ماه

2 آذر ماه

3 آذر ماه

     
           
           
           
           

آبان ماه 1400

         
           

15 آبان ماه

16 آبان ماه

17 آبان ماه

18 آبان ماه

19 آبان ماه

24 آبان ماه

25 آبان ماه

26 آبان ماه

29 آبان ماه

30 آبان ماه

   
           
           
           
مهارت های ارمیا در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%