گابریل الحسن

کندو کد: G02078102

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

 

مناسبت های دی ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

دی ماه 1400

 
مناسبت های بهمن ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

بهمن ماه 1400

مناسبت های اسفند ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

اسفند ماه 1400

برنامه

غذایی

اردیبهشت ماه 1401

 
           
           
           
           
           
           
           
           
مهر ماه 1400 آبان ماه 1400 دی ماه 1400 بهمن ماه 1400    
           

11 مهر ماه

17 مهر ماه

19 مهر ماه

20 مهر ماه

21 مهر ماه

24 مهر ماه

25 مهر ماه

26 مهر ماه

27 مهر ماه

28 مهر ماه

   

9 آبان ماه

10 آبان ماه

11 آبان ماه

16 آبان ماه

17 آبان ماه

18 آبان ماه

19 آبان ماه

24 آبان ماه

25 آبان ماه

29 آبان ماه

30 آبان ماه

 

1 آذر ماه

2 آذر ماه

3 آذر ماه

6 آذر ماه

7 آذر ماه

10 آذر ماه

21 آذر ماه

22 آذر ماه

27 آذر ماه

28 آذر ماه

29 آذر ماه

30 آذر ماه

4 دی ماه

5 دی ماه

6 دی ماه

11 دی ماه

12 دی ماه

13 دی ماه

14 دی ماه

15 دی ماه

18 دی ماه

19 دی ماه

20 دی ماه

22 دی ماه

25 دی ماه

26 دی ماه

27 دی ماه

29 دی ماه

   

2 بهمن ماه

5 بهمن ماه

6 بهمن ماه

10 بهمن ماه

 

11 بهمن ماه

 

16 بهمن ماه

17 بهمن ماه

18 بهمن ماه

19 بهمن ماه

 

   
           
مهارت های گابریل در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%