غزل شکویی

غزل شکویی

کندو کد: G30213931

انضباط در کندو

عالی

شرکت در برنامه های کندو

عالی

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار سریع

برنامه

غذایی

تیرماه

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
خرداد 1400 تیرماه 1400  مرداد ماه 1400 شهریور ماه 1400    
           

6 تیر ماه

7 تیر ماه

       

8 تیر ماه

9 تیر ماه

 

19 تیر ماه

20 تیر ماه

  

21 تیر ماه

   

22 تیر ماه

    

23 تیر ماه

     

26 تیر ماه

     

28 تیر ماه

 

2 مرداد ماه

3 مرداد ماه

 

4 مرداد ماه

5 مرداد ماه

9 مرداد ماه

10 مرداد ماه

11 مرداد ماه

12 مرداد ماه

13 مرداد ماه

16 مرداد ماه

17 مرداد ماه

18 مرداد ماه

19 مرداد ماه

20 مرداد ماه

31 مرداد ماه

     

1 شهریور ماه

2 شهریور ماه

3 شهریور ماه

6 شهریور ماه

7 شهریور ماه

 

8 شهریور ماه

10 شهریور ماه

13 شهریور ماه

14 شهریور ماه

15 شهریور ماه

 

16 شهریور ماه

17 شهریور ماه

20 شهریور ماه

22 شهریور ماه

24 شهریور ماه

 

27 شهریور ماه

28 شهریور ماه

29 شهریور ماه

30 شهریور ماه

31 شهریور ماه

 
مهارت های غزل در کندو آکادمی
هنر 90%
ورزش 95%
فارسی 90%
زبان انگلیسی 90%