جانا مرتضوی

کندو کد: J50115931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

شرکت در 6 برنامه

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار سریع

برنامه

غذایی

تیرماه

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
تیرماه 1400  مرداد ماه 1400        
           

5 تیر ماه

  

7 تیر ماه

       

8 تیر ماه

9 تیر ماه

 

12 تیر ماه

13 تیر ماه

 

14 تیر ماه

 

20 تیر ماه

  

21 تیر ماه

   

22 تیر ماه

    

23 تیر ماه

     
 

10 مرداد ماه

11 مرداد ماه

12 مرداد ماه

13 مرداد ماه

17 مرداد ماه

18 مرداد ماه

19 مرداد ماه

20 مرداد ماه

23 مرداد ماه

24 مرداد ماه

31 مرداد ماه

 

1 شهریور ماه

2 شهریور ماه

3 شهریور ماه

7 شهریور ماه

 

 

8 شهریور ماه

         
مهارت های جانا در کندو آکادمی
هنر 86%
ورزش 69%
فارسی 43%
زبان انگلیسی 92%