جانیار آل ثابت

کندو کد: J031079312

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

مناسبت های دی ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

دی ماه 1400

 
           
           
           
           

4 دی ماه

6 دی ماه

7 دی ماه

8 دی ماه

13 دی ماه

14 دی ماه

15 دی ماه

18 دی ماه

19 دی ماه

20 دی ماه

21 دی ماه

22 دی ماه

25 دی ماه

         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
مهارت های جانیار در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%