کارن افشار

کندو کد: K82307931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

 

 

   
           
           
           
           

1 آذر ماه

2 آذر ماه

       
           
           
           
           
آذر ماه 1400          
           

8 آبان ماه

9 آبان ماه

10 آبان ماه

12 آبان ماه

15 آبان ماه

17 آبان ماه

18 آبان ماه

19 آبان ماه

 

     
           
           
           
مهارت های کارن در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%