کسری اسدپور

کسری اسدپور

کندو کد: K72706931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

شرکت در 6 برنامه

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار سریع

برنامه

غذایی

مهر ماه

         
           
           
           
           

24 مهر ماه

25 مهر ماه

       
           
           
           
           
           
           

6 تیر ماه

     

7 تیر ماه

       
       
مهارت های کسری در کندو آکادمی
هنر 86%
ورزش 69%
فارسی 43%
زبان انگلیسی 92%