کیاشا کریمی راد

کندو کد: K201089312

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

 

 

   
           
           
           
           

1 آذر ماه

         
           
           
           
           
           
           

19 آبان ماه

24 آبان ماه

25 آبان ماه

26 آبان ماه

29 آبان ماه

30 آبان ماه

           
           
           
           
مهارت های کیاشا در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%