لارا اولاد زاده

کندو کد: L91306931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

مناسبت های دی ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

دی ماه 1400

 
           
           
           
           

11 دی ماه

12 دی ماه

13 دی ماه

14 دی ماه

15 دی ماه

18 دی ماه

19 دی ماه

20 دی ماه

21 دی ماه

22 دی ماه

25 دی ماه

 
           
           
           
آذر ماه 1400          
           

8 آذر ماه

10 آذر ماه

13 آذر ماه

15 آذر ماه

16 آذر ماه

17 آذر ماه

20 آذر ماه

21 آذر ماه

22 آذر ماه

23 آذر ماه

24 آذر ماه

27 آذر ماه

29 آذر ماه

30 آذر ماه

       
           
           
مهارت های لارا در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%