لیا اکبری

کندو کد: L61015931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400 

   

 

   
           
           
           
           

18 مهر ماه

19 مهر ماه

20 مهر ماه

21 مهر ماه

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
مهارت های لیا در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%