لیام رایمز

کندو کد: L72906931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

مناسبت های دی ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

دی ماه 1400

 
مناسبت های بهمن ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

بهمن ماه 1400

مناسبت های اسفند ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

اسفند ماه 1400

برنامه

غذایی

اردیبهشت ماه 1401

 
           
           
           

5 اردیبهشت ماه

6 اردیبهشت ماه

7 اردیبهشت ماه

18 اردیبهشت ماه

25 اردیبهشت ماه

 
           
           
           
           
           
           

27 فروردین ماه

28 فروردین ماه

29 فروردین ماه

30 فروردین ماه

31 فروردین ماه

 
           
           
           
           
مهارت های لیام در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%