لیانا مینو

لیانا مینو

کندو کد: L60505931

انضباط در کندو

خوب

شرکت در برنامه های کندو

خوب

رابطه با مربیان و دوستان

خوب

پیشرفت در آموزش ها

خوب

برنامه

غذایی

تیرماه

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
خرداد 1400 تیرماه 1400  مرداد ماه 1400 شهریور ماه 1400    
           

7 تیر ماه

     

8 تیر ماه

9 تیر ماه

 

12 تیر ماه

13 تیر ماه

 

14 تیر ماه

 

15 تیر ماه

16 تیر ماه

19 تیر ماه

20 تیر ماه

  

21 تیر ماه

   

22 تیر ماه

    

23 تیر ماه

     

26 تیر ماه

     

27 تیر ماه

28 تیر ماه

   

4 مرداد ماه

5 مرداد ماه

6 مرداد ماه

9 مرداد ماه

10 مرداد ماه

16 مرداد ماه

18 مرداد ماه

19 مرداد ماه

20 مرداد ماه

23 مرداد ماه

24 مرداد ماه

31 مرداد ماه

2 شهریور ماه

3 شهریور ماه

6 شهریور ماه

7 شهریور ماه

8 شهریور ماه

 

10 شهریور ماه

13 شهریور ماه

14 شهریور ماه

15 شهریور ماه

17 شهریور ماه

 

20 شهریور ماه

21 شهریور ماه

22 شهریور ماه

23 شهریور ماه

24 شهریور ماه

 

27 شهریور ماه

28 شهریور ماه

29 شهریور ماه

30 شهریور ماه

31 شهریور ماه

 
مهارت های لیانا در کندو آکادمی
هنر 85%
ورزش 95%
فارسی 90%
زبان انگلیسی 85%