مایا آقایی

کندو کد: M418079312

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400 

   

 

   
           
           
           
           

24 مهر ماه

25 مهر ماه

26 مهر ماه

27 مهر ماه

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
مهارت های مایا در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%