مهروز مقصودی

کندو کد: M019079312

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

 

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

18 آبان ماه

19 آبان ماه

25 آبان ماه

26 آبان ماه

   
           
           
           
           
مهارت های مهروز در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%