مهرسام دارابی

کندو کد: M91707931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه

     

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         

 

     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
مهارت های مهرسام در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%