محمد محسن مظاهری

کندو کد: M03606931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

تیرماه

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

23 تیر ماه

     

 

 

     

 

      

 

 

 

 
مهارت های محمد محسن در کندو آکادمی
هنر 75%
ورزش 90%
فارسی 65%
زبان انگلیسی 50%