محمدرضا شکرچی

کندو کد: M30106931

انضباط در کندو

متوسط

شرکت در برنامه های کندو

خوب

رابطه با مربیان و دوستان

متوسط

پیشرفت در آموزش ها

متوسط

برنامه

غذایی

تیرماه

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
خرداد 1400          
           

6 تیر ماه

    

7 تیر ماه

     

8 تیر ماه

9 تیر ماه

 

12 تیر ماه

13 تیر ماه

 

14 تیر ماه

 
         
مهارت های محمدرضا در کندو آکادمی
هنر 86%
ورزش 75%
ناتمام
فارسی 15%
زبان انگلیسی 92%