نفس نجفی

کندو کد: N027049312

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400 

   

 

   
           
           
           
           

19 مهر ماه

20 مهر ماه

21 مهر ماه

25 مهر ماه

26 مهر ماه

27 مهر ماه

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
مهارت های نفس در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%