پارمین سهیلی فر

کندو کد: P222169312

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

 

   
           
           
           
           

1 آذر ماه

2 آذر ماه

3 آذر ماه

     
           
           
           
           

آبان ماه 1400

         
           

18 آبان ماه

19 آبان ماه

22 آبان ماه

29 آبان ماه

30 آبان ماه

 
           
           
           
           
مهارت های پارمین در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%