پندار مرتضوی

پندار مرتضوی

کندو کد: P01305931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

تیرماه

 

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 
           
           
           
           

3 مهر ماه

4 مهر ماه

6 مهر ماه

7 مهر ماه

10 مهر ماه

11 مهر ماه

12 مهر ماه

17 مهر ماه

18 مهر ماه

20 مهر ماه

21 مهر ماه

24 مهر ماه

25 مهر ماه

26 مهر ماه

27 مهر ماه

     
           
           
خرداد 1400 تیرماه 1400         
           

5 تیر ماه

       

6 تیر ماه

 

7 تیر ماه

     

8 تیر ماه

19 تیر ماه

20 تیر ماه

  

21 تیر ماه

   

22 تیر ماه

    

23 تیر ماه

     

26 تیر ماه

     

27 تیر ماه

28 تیر ماه

4 مرداد ماه

5 مرداد ماه

 

 

 

 

مهارت های پندار در کندو آکادمی
هنر 70%
ورزش 85%
فارسی 75%
زبان انگلیسی 85%