رایان باقری نیا

کندو کد: R50116931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

تیرماه

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 
           
           
           
           

3 مهر ماه

4 مهر ماه

6 مهر ماه

7 مهر ماه

17 مهر ماه

18 مهر ماه

19 مهر ماه

20 مهر ماه

21 مهر ماه

24 مهر ماه

25 مهر ماه

 
           
           
           
مرداد ماه 1400 شهریور ماه 1400        
           

22 تیر ماه

    

23 تیر ماه

     
       

5 مرداد ماه

6 مرداد ماه

9 مرداد ماه

10 مرداد ماه

11 مرداد ماه

12 مرداد ماه

13 مرداد ماه

16 مرداد ماه

17 مرداد ماه

23 مرداد ماه

24 مرداد ماه

 

2 شهریور ماه

3 شهریور ماه

6 شهریور ماه

7 شهریور ماه

8 شهریور ماه

 

10 شهریور ماه

13 شهریور ماه

14 شهریور ماه

15 شهریور ماه

16 شهریور ماه

 

17 شهریور ماه

20 شهریور ماه

21 شهریور ماه

22 شهریور ماه

23 شهریور ماه

 

24 شهریور ماه

27 شهریور ماه

28 شهریور ماه

29 شهریور ماه

30 شهریور ماه

 

31 شهریور ماه

         
مهارت های رایان در کندو آکادمی
هنر 75%
ورزش 90%
فارسی 65%
زبان انگلیسی 50%