رایمن رضایی

کندو کد: R31116931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

شرکت در 6 برنامه

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار سریع

برنامه

غذایی

تیرماه

 

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

22 تیر ماه

    

23 تیر ماه

     

26 تیر ماه

     

27 تیر ماه

28 تیر ماه

 

4 مرداد ماه

6 مرداد ماه

9 مرداد ماه

10 مرداد ماه

12 مرداد ماه

 
مهارت های رایمن در کندو آکادمی
هنر 86%
ورزش 69%
فارسی 43%
زبان انگلیسی 92%