رژین ربانی

رژین ربانی

کندو کد: R62805931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

تیرماه

 

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

مناسبت های دی ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

دی ماه 1400

   
مناسبت های بهمن ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

بهمن ماه 1400

مناسبت های اسفند ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

اسفند ماه 1400

برنامه

غذایی

اردیبهشت ماه 1401

برنامه

غذایی

خرداد ماه 1401

برنامه

غذایی

تیر ماه 1401

برنامه

غذایی

مرداد ماه 1401

       
           
           
           
           
           
           
خرداد 1400 شهریور ماه 1400 مهر ماه 1400 آبان ماه 1400 آذر ماه 1400  
دی ماه 1400 اسفند ماه 1400         

5 تیر ماه

6 تیر ماه

    

7 تیر ماه

     

8 تیر ماه

9 تیر ماه

 

12 تیر ماه

13 تیر ماه

 

14 تیر ماه

 

15 تیر ماه

16 تیر ماه

28 تیر ماه

 

4 مرداد ماه

5 مرداد ماه

6 مرداد ماه

9 مرداد ماه

10 مرداد ماه

11 مرداد ماه

2 شهریور ماه

3 شهریور ماه

6 شهریور ماه

8 شهریور ماه

10 شهریور ماه

 

15 شهریور ماه

17 شهریور ماه

20 شهریور ماه

21 شهریور ماه

23 شهریور ماه

 

24 شهریور ماه

28 شهریور ماه

29 شهریور ماه

30 شهریور ماه

31 شهریور ماه

 

3 مهر ماه

4 مهر ماه

6 مهر ماه

7 مهر ماه

10 مهر ماه

11 مهر ماه

12 مهر ماه

18 مهر ماه

19 مهر ماه

20 مهر ماه

21 مهر ماه

24 مهر ماه

25 مهر ماه

26 مهر ماه

27 مهر ماه

28 مهر ماه

   

1 آبان ماه

3 آبان ماه

4 آبان ماه

5 آبان ماه

15 آبان ماه

16 آبان ماه

17 آبان ماه

18 آبان ماه

19 آبان ماه

22 آبان ماه

23 آبان ماه

24 آبان ماه

25 آبان ماه

26 آبان ماه

29 آبان ماه

30 آبان ماه

   

1 آذر ماه

2 آذر ماه

3 آذر ماه

6 آذر ماه

7 آذر ماه

8 آذر ماه

9 آذر ماه

13 آذر ماه

14 آذر ماه

15 آذر ماه

16 آذر ماه

17 آذر ماه

20 آذر ماه

21 آذر ماه

22 آذر ماه

24 آذر ماه

   

12 دی ماه

13 دی ماه

15 دی ماه

18 دی ماه

19 دی ماه

20 دی ماه

25 دی ماه

26 دی ماه

27 دی ماه

28 دی ماه

   

30 بهمن ماه

         

1 اسفند ماه

2 اسفند ماه

3 اسفند ماه

4 اسفند ماه

7 اسفند ماه

9 اسفند ماه

11 اسفند ماه

14 اسفند ماه

15 اسفند ماه

16 اسفند ماه

17 اسفند ماه

18 اسفند ماه

21 اسفند ماه

         
           
مهارت های رژین در کندو آکادمی
هنر 70%
ورزش 90%
فارسی 85%
زبان انگلیسی 90%