رزا مجد یکتا

کندو کد: R320159312

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

   

 

   
           
           
           
           

11 مهر ماه

12 مهر ماه

18 مهر ماه

19 مهر ماه

20 مهر ماه

24 مهر ماه

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
مهارت های رزا در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%