رز صرافی

کندو کد: R52116931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400 

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

مناسبت های دی ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

دی ماه 1400

 
مناسبت های بهمن ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

بهمن ماه 1400

مناسبت های اسفند ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

اسفند ماه 1400

برنامه

غذایی

اردیبهشت ماه 1401

 
           
           
           

 

         
           
           
           
           
           
           

19 مهر ماه

         
           
           
           
           
مهارت های رز در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%