روژیا مودتی

کندو کد: R82904931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

تیرماه

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
خرداد 1400 تیرماه 1400  مرداد ماه 1400 شهریور ماه 1400    
           

5 تیر ماه

6 تیر ماه

  

7 تیر ماه

     

8 تیر ماه

9 تیر ماه

 

14 تیر ماه

 

15 تیر ماه

16 تیر ماه

26 تیر ماه

     

27 تیر ماه

28 تیر ماه

 

2 مرداد ماه

3 مرداد ماه

 

4 مرداد ماه

5 مرداد ماه

11 مرداد ماه

12 مرداد ماه

13 مرداد ماه

16 مرداد ماه

19 مرداد ماه

20 مرداد ماه

23 مرداد ماه

24 مرداد ماه

31 مرداد ماه

         

1 شهریور ماه

2 شهریور ماه

3 شهریور ماه

6 شهریور ماه

7 شهریور ماه

 

8 شهریور ماه

9 شهریور ماه

14 شهریور ماه

15 شهریور ماه

17 شهریور ماه

 

20 شهریور ماه

21 شهریور ماه

23 شهریور ماه

24 شهریور ماه

30 شهریور ماه

 

31 شهریور ماه

         
مهارت های روژیا در کندو آکادمی
هنر 86%
ورزش 85%
فارسی 83%
زبان انگلیسی 70%