صدرا روشنی

کندو کد: S52115931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

شرکت در 6 برنامه

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار سریع

برنامه

غذایی

تیرماه

برنامه

غذایی

مرداد ماه

       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
خرداد 1400          
           
مهارت های صدرا در کندو آکادمی
هنر 86%
ورزش 69%
اطلاعات عمومی 43%
اعتماد به نفس 92%