سارا شکری

کندو کد: S80214931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

شرکت در 6 برنامه

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار سریع

برنامه

غذایی

مهر ماه

         
           
           
           
           

11 مهر ماه

17 مهر ماه

19 مهر ماه

20 مهر ماه

21 مهر ماه

25 مهر ماه

26 مهر ماه

27 مهر ماه

       
           
           
           
           
           

5 تیر ماه

 

6 تیر ماه

     

7 تیر ماه

     

8 تیر ماه

9 تیر ماه

 
 
مهارت های سارا در کندو آکادمی
هنر 86%
ورزش 69%
فارسی 43%
زبان انگلیسی 92%